ОБЯВА

 

 

На основание Вътрешни правила за избор на независими външни експерти-оценители за извършване на оценка на постъпилите проектни предложения с цел последващо финансиране по мерки, включени в Стратегията за ВОМР на Сдружение „Местна инициативна група Хисаря“ и Заповед № 1/19.07.2018 г. на Председателя на УС

 

Сдружение „Местна инициативна група Хисаря“ обявява конкурс за избор на независими външни експерти-оценители

 

1.Общи изисквания към кандидатите за независими външни експерти-оценители:

 

1.1.Да са физически лица.

1.2.Да притежават висше образование с образователно-кваликационна степен „бакалавър“ или „магистър“.

1.3.Да притежават най-малко 3 години опит в професионална област, свързана с конкретната процедура, или в оценяването на проекти по програми или оферти по процедури за обществени поръчки.

 

2.Специфични изисквания към кандидатите за независими външни експерти-оценители:

 

2.1.Добро познаване на подхода ЛИДЕР/ВОМР и Стратегията за водено от общностите местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Хисаря“.

2.2.Добри познания/опит относно разработването на бизнес планове и др., свързани с необходимата компетентност за оценка на проекти по конкретни мерки от СВОМР.

2.3.Предвид извършването на оценката на проектни предложения посредством Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020, кандидатите за външни експерти-оценители следва да притежават компютърна грамотност, позволяваща участие в оценката на проектни предложения в изцяло електронна среда.

 

3.Допълнителни изисквания към кандидатите за независими външни експерти-оценители:

 

3.1.Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани;

3.2.Да не са лишени от правото да упражняват професия или дейност, която се отнася до областта, съответно областите, на професионалната им компетентност, посочени в заявлението;

3.3.Да не са поставени под запрещение;

3.4.Да не са участвали в комисия за избор на стратегии по ПРСР 2014 – 2020 г.;

3.5.Да нез заемат длъжност в управляващия орган на ПРСР 2014 – 2020 г. и ДФЗ, управляващия орган на ОПИК 2014 – 2020 г., ОПРЧР 2014 – 2020 г., ОПНОИР 2014 – 2020 г. и ОПОС 2014 – 2020 г.;

3.6.Да не се намират в ситуация на конфликт на интереси съгласно чл. 57, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2015 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (OB, L 298/1 от 26 октомври 2012 г.) с някой от кандидатите или партньорите в процедурата за безвъзмездна помощ;

3.7.Да Нямат интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от предоставянето на безвъзмездна финансова помощ по конкретната процедура;

3.8.Да не са свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с кандидат или партньор в процедурата.

 

4.Необходими документи за кандидатстване:

 

4.1.Заявление по образец.

4.2.Автобиография на български език /европейски формат/.

4.3.Копие от документ за завършено образование.

4.4.Копие от документи, удостоверяващи професионален опит (трудова, служебна или осигурителна книжка, граждански договор/и или друг/и документ/и, удостоверяващи професионалния опит).

4.5.Копие от други документи, удостоверяващи минималните и специфични изисквания (удостоверения, изпълнени договори за сходни с поканата дейности или референции, заповеди от участия в оценителни комисии, сертификати и други документи с подобен характер).

4.6.Декларации (по образец).

Документите за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от електронната страница на Сдружение „Местна инициативна група Хисаря“ www.mig-hisaria.com, както и получени на място в офиса на Сдружението на адрес: гр.Хисаря, ул.“Генерал Гурко“ № 23.

 

5.Начин за подаване на документи:

 

Документите за кандидатстване се подават в офиса на Сдружение „Местна инициативна група Хисаря“ на адрес: гр.Хисаря, ул.“Генерал Гурко“ № 23 лично, по пощата или чрез куриер или по електронен път на електронния адрес на Сдружението Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

 

6.Начин за провеждане на конкурса:

 

6.1.Административна проверка на документите за съответствие с посочените в поканата изисквания.

6.2.Интервю с кандидатите.

6.3.Изготвяне на списък с одобрените и неодобрените кандидати.

 

7.Срок за подаване на документи:

 

До 17:00 ч. на 31.07.2018 г.

 

8.Мерки от Стратегията за ВОМР на Сдружение „Местна инициативна група Хисаря“, за които се набират независими външни експерти-оценители:

 

Код на мярката

Име на мярката

Мерки, финансирани от ПРСР 2014 – 2020 г. (ЕЗФРСР)

Мярка 1

 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”

Мярка 2

„Подкрепа за инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Мярка 3

 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Мярка 6

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Мярка 7

„Развитие на туристическия потенциал на територията на МИГ „Хисаря“

Мярка 8

„Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“

Мерки, финансирани от ОПОС 2014 – 2020 (ЕФРР)

Мярка 9

 „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“

Мерки, финансирани от ОПНОИР 2014 - 2020 (ЕСФ)

Мярка 13

„Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в община Хисаря“ – Осигуряване на достъп до качествено образование на маргинализирани групи от община Хисаря

Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)

Мярка 10

„Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица и инвестиции в повишаване квалификацията на заетите лица на територията на МИГ „Хисаря“

Мярка 11

„Интеграция на маргинализираните общности“

Мярка 12

„Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“

Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР)

Мярка 4

„Подкрепа за разработване и внедряване на иновации в МСП“

Мярка 5

„Технологично обновление и внедряване на стандарти в МСП“

 

  Заповед за обявяване на конкурс;

 

 Обява за конкурс;

 

  Заявление за участие в конкурс;

 

Декларация по чл. 6 от Вътрешните правила за избор на независими външни експерти;

 

  Декларация лични данни;

 

Класификатор на областите на висше образование и профвсионалните направления.

 

Контакти

„Местна инициативна група Хисаря”

гр. Хисаря, ул. "Ген. Гурко" №23

ПК: 4180

Телефони:

Председател на УС  - 0884591013

Изпълнителен директор - 0884048235

Асистент  - 0884647501

Експерт по прилагане на СВОМР  - 0887072462

Офис - 0884167592

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Община Хисаря

Град Хисаря - вълшебен град с вълшебни извори…

Общината е разположена в северозападната част на Област Пловдив. С площта си от 549,55 km2 заема 3-то място сред 18-те общините на областта.

 

Виж повече...

Местна иницитивна група Хисаря MIG Hisaria