СДРУЖЕНИЕ  „МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА ГРУПА  ХИСАРЯ”

гр. Хисаря, 4180, ул. „Ген. Гурко” № 23; тел. +395886 133 106; www.mig-hisaria.com; e-mail:mig.hisarya@abv.bg

 

изх.. 8/15.01.2019 г.

П О К А Н А

 

На основание чл.31 ал.1 от Устава на СНЦ ''МИГ Хисаря'', Управителният съвет кани всички свои членове на заседание на Общото събрание, което ще се проведе на 29.01.2019 година 15.30 часа в заседателната зала на СНЦ „МИГ Хисаря“, находяща се на адрес: гр. Хисаря, ул. „Генерал Гурко" №23, при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1.       Разглеждане и приемане на годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегия за водено от общностите местно развитие (СВОМР) по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на Стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. на МИГ „Хисаря " за 2018 година.

2.       Разглеждане и приемане на годишен доклад за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" на МИГ „Хисаря " за 2018 година.

3.       Разглеждане и одобряване на годишния счетоводен отчет на СНЦ „МИГ Хисаря" за 2018 година.

       4.       Разглеждане и приемане бюджета СНЦ „Хисаря" за 2019 година .

       5.       Разни.

 

Материалите свързани с дневния ред на ОС са на разположение на членовете в седалището на сдружението: гр. Хисаря, ул. Генерал Гурко №23, всеки работен ден от 9  до 17,30 часа.

Регистрацията на участниците започва на 29.01.2019 година 15.00 часа на адрес: гр. Хисаря, ул. „Генерал Гурко" №23.

При липса на кворум, на основание чл.34 от Устава, Общото събрание ще се проведе на същото място и при същия дневен ред от 16.30 ч., независимо от броя на присъстващите

Настоящата покана е поставена на мястото за обявления в сградата на седалището на Сдружението на 15.01.2019 г. и публикувана на официалния интернет-сайт на Сдружението.

  

 

 

                  Председател на УС:

 

/Мария Мустакова/

 

Контакти

„Местна инициативна група Хисаря”

гр. Хисаря, ул. "Ген. Гурко" №23

ПК: 4180

Телефони:

Председател на УС  - 0884591013

Изпълнителен директор - 0884048235

Асистент  - 0884647501

Експерт по прилагане на СВОМР  - 0887072462

Офис - 0884167592

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Община Хисаря

Град Хисаря - вълшебен град с вълшебни извори…

Общината е разположена в северозападната част на Област Пловдив. С площта си от 549,55 km2 заема 3-то място сред 18-те общините на областта.

 

Виж повече...

Местна иницитивна група Хисаря MIG Hisaria