ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ХИСАРЯ“

 

 

               На основание чл.31 ал.1 от Устава на СНЦ ''МИГ Хисаря'', Управителният съвет кани всички свои членове на заседание на Общото събрание, което ще се проведе на 29.01.2020 година     15.30 часа в заседателната зала на СНЦ „МИГ Хисаря“, находяща се на адрес: гр. Хисаря, ул. „Генерал Гурко" №23, при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

                1.  Разглеждане и приемане на годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегия за водено от общностите местно развитие (СВОМР) по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в       рамките на Стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. на МИГ „Хисаря " за 2019 година.

                2. Разглеждане и приемане на годишен доклад за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" на МИГ „Хисаря " за 2019 година.

                3.  Разглеждане и одобряване на годишния счетоводен отчет на СНЦ „МИГ Хисаря" за 2019 година.

                4. Разглеждане и приемане бюджета СНЦ „Хисаря" за 2020 година.

                5. Разни.

               

                 Материалите свързани с дневния ред на ОС са на разположение на членовете в седалището на сдружението: гр. Хисаря, ул. Генерал Гурко №23, всеки работен ден от 9  до 17,30 часа.

                 Регистрацията на участниците започва на 29.01.2020 година 15.00 часа на адрес: гр. Хисаря, ул. „Генерал Гурко" №23.

     При липса на кворум, на основание чл. 34 от Устава, Общото събрание ще се проведе на същото място и при същия дневен ред от 16.30 часа, независимо от броя на присъстващите.

     Настоящата покана е поставена на мястото за обявления в сградата на седалището на Сдружението на 15.01.2020 г. и публикувана на официалния интернет-сайт на Сдружението.

 

 

Председател на УС:

/Мария Мустакова/

 

 

 

Контакти

„Местна инициативна група Хисаря”

гр. Хисаря, ул. "Ген. Гурко" №23

ПК: 4180

Телефони:

 

Председател на УС  -  0878905071

 

Изпълнителен директор - 0888667909

 

 

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Община Хисаря

Град Хисаря - вълшебен град с вълшебни извори…

Общината е разположена в северозападната част на Област Пловдив. С площта си от 549,55 km2 заема 3-то място сред 18-те общините на областта.

 

Виж повече...

Местна иницитивна група Хисаря MIG Hisaria