Нови подписани договори за предоставяне на безвъзмездна финансова

помощ към СВОМР на МИГ Хисаря

На 05.03.2021 г. председателят на УС на МИГ Хисаря Мария Мустакова и управителят на „Сибил Трейд“ ЕООД Андрей Динчев подписаха договор за

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-2.057 на МИГ Хисаря - Мярка 11 "Интеграция на маргинализираните общности",

финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020 г.“ с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд.

Наименованието на одобрения проект е „Обединени за интеграция на маргинализираните общности в община Хисаря” и е на стойност 91 665, лв.

Предвижда се подкрепа на процеса на интеграция на маргинализираните общности, подобряване достъпа до заетост и насърчаване на пълноценното участие в обществения живот

на представители на уязвимите групи на територията на община Хисаря. По проекта ще бъдат осъществени дейности като активиране на икономически неактивни

лица, предоставяне на мотивационни обучения, обучения по ключови компетентности, обучения за придобиване на професионална квалификация, включване в заетост, повишаване

информираността на представителите на целевата група относно социалните и здравните права, повишаване здравната култура на представителите на целевата група, развитие на

местните общности и преодоляване на негативните стереотипи. На 09.03.2021 г. се подписа още един договор по същата процедура с управителя на „Бунтовна“ ЕООД Димитър

Русинов. Наименованието на проекта е „За интеграция на маргинализираните общности, включване в заетост и преодоляване на негативните стериотипи” и е на стойност

89 510,86, лв. Основна цел на проекта е социално–икономическа интеграция на маргинализираните групи на територията на МИГ Хисаря, вкл. активиране,

подобряване достъпа до обучения, подобряване достъпа до заетост, социално-здравна интеграция и инициативи за преодоляване на негативните стериотипи. Проектът е насочен

към роми, вкл. младежи до 29 години и/или над 54 годишна възраст и към участници в неравностойно положение, вкл. младежи до 29 години и/или над 54 годишна възраст и други

лица в риск.Проектът ще създаде по-благоприятни условия за включване на неактивни, безработни и уязвими групи на пазара на труда чрез осигуряване на заетост на 6 лица за срок от 6 месеца.

Предвидените дейности са активиране, информиране и консултиране, вкл. психологическо подпомагане на неактивни представители на целевата група, предоставяне на обучение за

придобиване на професионална квалификация, предоставяне на обучение за придобиване на ключова компетентност, включване в заетост, повишаване информираността относно

социалните и здравните права на целевите групи, насърчаване на семейното планиране, развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи

 

Последни новини

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Контакти

„Местна инициативна група Хисаря”

гр. Хисаря, ул. "Ген. Гурко" №23

ПК: 4180

Телефони:

 

Председател на УС  -  0878905071

 

Изпълнителен директор - 0888667909

 

 

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Община Хисаря

Град Хисаря - вълшебен град с вълшебни извори…

Общината е разположена в северозападната част на Област Пловдив. С площта си от 549,55 km2 заема 3-то място сред 18-те общините на областта.

 

Виж повече...

Местна иницитивна група Хисаря MIG Hisaria