ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
19 Юни 2024

дата на откриване:  19.06.2024 г.
дата на приключване: 26.06.2024 г.

ОТНОСНО: Извършване на промяна на Споразумение РД 50-36/20.04.2018г. и промяна на Стратегията за ВОМР на МИГ Хисаря

СНЦ МИГ „Хисаря“ приканва представителите на заинтересованите страни – публичен сектор, стопански сектор, нестопански сектор и гражданите от територията на община Хисаря да участват в Обществено обсъждане за промяна на Стратегията за Водено от общностите местно развитие /СВОМР/ на сдружението. 

Общественото обсъждане се инициира във връзка с необходимостта от извършване на промяна на Споразумение РД 50-36/20.04.2018г. и промяна на Стратегията за ВОМР на МИГ Хисаря, както следва:

1.      Промяна на Споразумение РД 50-36/20.04.2018г.

 Искането за промяна се извършва на основание чл.13 и чл.14, ал.1 от  Споразумение РД 50-36/20.04.2018г. за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие и във връзка с чл.39 от Наредба №22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от ПРСР за периода 2014 - 2020 г. на МЗХГ, като чл.5, ал.3 Споразумение РД 50-36/20.04.2018г. /съгласно Допълнително споразумение №РД50-36/10.12.2021г./ се променя по следния начин:

ОТ

Крайният срок за изпълнение на дейностите по проектите по програмата по чл.4, ал.1, т.1 е 30 юни 2025г.

НА

Крайният срок за изпълнение на дейностите по проектите по програмата по чл.4, ал.1, т.1 е 15 септември  2025г.

 

 

2.      Промяната на Стратегията за ВОМР на МИГ Хисаря, в частта: „Критерии за оценка на проектите“ е във връзка с писмо №19-19-2-02-25/08.08.2023г. от Заместник-министъра на земеделието и храните за отказ за активиране на процедура за прием на проект в ИСУН 2020 BGRDNP001-19.601 по Мярка 6 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на видове малка по мащаб инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на сдружение „Местна инициативна група Хисаря“. В цитираното писмо е посочено, че в оценителната таблица за техническа и финансова оценка в ИСУН 2020 и в приложение 16 към Условията за кандидатстване е включен критерий №8 за оценка на проектни предложения „Оценка на проекта/реалистичност, качество и съвместимост с целите и приоритетите на МИГ“, като същият критерий от таблицата за техническа и финансова оценка, по същество съдържа условия за допустимост на проектното предложение и кандидатът би получил точки по критерия, изпълнявайки условия за допустимост по мярка 6. Поради това се счита за най-целесъобразно този критерий да се премахне от етапа на техническа и финансова оценка на всички предстоящи за отваряне мерки.

Извършването на промяната ще създаде условия за отваряне на мерките за кандидатстване от потенциални бенефициенти, ще се допринесе за постигане целите на стратегията, както и достигането на планираните индикатори. Поради това критериите в таблицата за техническа и финансова оценка се променят както следва

 

МЯРКА 3

ОТ

Критерии 

Точки

1. Проекти оползотворяващи местните ресурси и продукти

10

2. Проекти за производствени дейности

10

3. Проекти в сферата на туризма и предлага комплексна услуга и/или алтернативни форми на туризъм /еко, спа, селски, културен и др./

10

4. Проекти на кандидати до 40г. и/или жени

5

5.Проектът предвижда инвестиции за развитие производството на крайни продукти, които ще се реализират с цел промотиране на територията на МИГ и насърчават териториалната идентичност: (акумулативно)

-       Проектът включва производство на местни продукти (нехранителни) от територията на МИГ - 5 т.

-         Дейностите по проекта имат ефект в повече от 1 населено място - 10т.

15

б.Проектът създава нови работни места с постоянна заетост

-       минимум 2 нови работни места - 5 т.

-       минимум 2 нови работни места вкл. за представители

10

7. Иноватив ност - въвеждане на нови за територията практика и/или услуга и/или продукт в предприятието.

10

8.Проектът включва дейности с позитивен принос към околната среда

-       над 30 % - от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда - 3 т.

-       над 50 % от инвестициите са насочени към дейности,

5

9.Проектът предлага уникални производства или услуги, които са знакови и специфични за идентичността на територията

10

10.Кандидатът е осъществявал дейност най-малко 3 години преди датата на кандидатстване

5

11. Оценка на Бизнес план /реалистичност, качество и съвместимост с целите и приоритетите на Стратегията на МИГ/ (акумулативно)

-          Бизнес планът е реалистичен, добре обоснован и изпълним - 5 т.

-        Проектът на бенефициента допринася за постигане

 

10

ОБЩО

100

 

НА

Критерии 

Точки

1. Проекти оползотворяващи местните ресурси и продукти

10

2. Проекти за производствени дейности

10

3. Проекти в сферата на туризма и предлага комплексна услуга и/или алтернативни форми на туризъм /еко, спа, селски, културен и др./

10

4. Проекти на кандидати до 40г. и/или жени

5

5.Проектът предвижда инвестиции за развитие производството на крайни продукти, които ще се реализират с цел промотиране на територията на МИГ и насърчават териториалната идентичност: (акумулативно)

-       Проектът включва производство на местни продукти (нехранителни) от територията на МИГ - 5 т.

-         Дейностите по проекта имат ефект в повече от 1 населено място - 10т.

15

б.Проектът създава нови работни места с постоянна заетост

-       минимум 2 нови работни места - 5 т.

-       минимум 2 нови работни места вкл. за представители

10

7. Иноватив ност - въвеждане на нови за територията практика и/или услуга и/или продукт в предприятието.

10

8.Проектът включва дейности с позитивен принос към околната среда

-       над 30 % - от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда - 3 т.

-       над 50 % от инвестициите са насочени към дейности,

5

9.Проектът предлага уникални производства или услуги, които са знакови и специфични за идентичността на територията

10

10.Кандидатът е осъществявал дейност най-малко 3 години преди датата на кандидатстване

5

ОБЩО

90

 

МЯРКА 6

ОТ

Критерии  

Точки

1.Дейностите по проекта се осъществяват в населени места извън общинските центрове

10

2.Проектът предлага нови инициативи/включва иновативни елементи за повишаване на качеството на живот в района

10

3.Проектът е насочен към задоволяване на потребностите на големи групи от хора

-       До 500 човека - 5 т.

-      Повече от 500 човека - 10 т.

10

4.Кандидатът е Юридическо лице с нестопанска цел или Читалище

10

5.Проектът предвижда дейности и инвестиции, свързани с цялостното подобряване облика на населените места

10

6.Дейностите по проекта са за развитие/предоставяне на услуги на уязвими групи от населението

10

7.Дейностите по проекта включват изграждането на достъпна инфраструктура и/или социализация на средата за хора с увреждания

10

8.Оценка на проекта /реалистичност, качество и съвместимост с целите и приоритетите на Стратегията на МИГ

-          Проектът е реалистичен, добре обоснован и изпълним -5 т.

-          Проектът на допринася за постигане целите и приоритетите на Стратегията на МИГ - 10 т.

-          В проекта са предвидени и ясно са посочени действията на бенефициента за устойчивост в рамките на минимум 5 години - 5 т.

20

9.Проектът решава проблем, идентифициран в общинския план за развитие

5

10.Опит на кандидата - кандидатът има изпълнен минимум 1 проект

5

ОБЩО

100

 

НА

Критерии  

Точки

1.Дейностите по проекта се осъществяват в населени места извън общинските центрове

10

2.Проектът предлага нови инициативи/включва иновативни елементи за повишаване на качеството на живот в района

10

3.Проектът е насочен към задоволяване на потребностите на големи групи от хора

-       До 500 човека - 5 т.

-      Повече от 500 човека - 10 т.

10

4.Кандидатът е Юридическо лице с нестопанска цел или Читалище

10

5.Проектът предвижда дейности и инвестиции, свързани с цялостното подобряване облика на населените места

10

6.Дейностите по проекта са за развитие/предоставяне на услуги на уязвими групи от населението

10

7.Дейностите по проекта включват изграждането на достъпна инфраструктура и/или социализация на средата за хора с увреждания

10

8.Проектът решава проблем, идентифициран в общинския план за развитие

5

9.Опит на кандидата - кандидатът има изпълнен минимум 1 проект

5

ОБЩО

80

 

МЯРКА 7

ОТ

Критерии

Точки

1.Насоченост на проекта:

-         Проектът е насочен към обекти, които са значими за местната идентичност, свързани с туризма - 5 т.

-        Проектът е насочен към създаване на обществени зони за отдих в населените места - 10 т.

-            Проектът е предвидил дейности за социализация, адаптиране или изграждане на инфраструктура за достъп до туристически обекти или зони за отдих за хора с увреждания- 10 т.

25

2.Дейностите по проекта се осъществяват в населени места извън община Хисаря

10

3.Проекти, които отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие

10

4.Кандидатът е Юридическо лице с нестопанска цел

10

5.Проектът е насочен към задоволяване на потребностите на големи групи от хора

-       До 1000 човека - 5 т.

-      Повече от 1000 човека - 10 т.

10

6.Проектът предлага нови инициативи/включва иновативни елементи за повишаване на качеството на живот в района

10

7.Оценка на проекта /реалистичност, качество и съвместимост с целите и приоритетите на Стратегията на МИГ (акумулативно)

-      Проектът е реалистичен, добре обоснован и изпълним -5 т.

-            Проектът на допринася за постигане целите и приоритетите на Стратегията на МИГ - 10 т.

-       В проекта са предвидени и ясно са посочени действията на бенефициента за устойчивост в рамките на минимум 5 години - 5 т.

20

8.Опит на кандидата - кандидатът има изпълнен минимум 1 проект

5

Общо:

100

 

НА

Критерии

Точки

1.Насоченост на проекта:

-         Проектът е насочен към обекти, които са значими за местната идентичност, свързани с туризма - 5 т.

-        Проектът е насочен към създаване на обществени зони за отдих в населените места - 10 т.

-            Проектът е предвидил дейности за социализация, адаптиране или изграждане на инфраструктура за достъп до туристически обекти или зони за отдих за хора с увреждания- 10 т.

25

2.Дейностите по проекта се осъществяват в населени места извън община Хисаря

10

3.Проекти, които отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие

10

4.Кандидатът е Юридическо лице с нестопанска цел

10

5.Проектът е насочен към задоволяване на потребностите на големи групи от хора

-       До 1000 човека - 5 т.

-      Повече от 1000 човека - 10 т.

10

6.Проектът предлага нови инициативи/включва иновативни елементи за повишаване на качеството на живот в района

10

7.Опит на кандидата - кандидатът има изпълнен минимум 1 проект

5

Общо:

80

 

 

 

 

 

3.      Промяната на Стратегията за ВОМР на МИГ Хисаря, по отношение на индикаторите за резултат по мерките от ОПРЧР,  е във връзка с писмо 0408-5/09.03.2023 от Заместник-министъра на земеделието и храните, където МИГ Хисаря е уведомена, че съгласно  постъпили писма в Министерството на земеделието с вх. № 0408-5/07.04.2022 г. от ръководителя на УО на ОПРЧР и с вх. № 12-2850/19.05.2022 г. от ръководителя на УО на ОПНОИР, с които се заявява необходимост от извършване на промени във финансовия план на стратегията за ВОМР по мерки, финансирани от оперативните програми, изразяващи се в отнемане на неусвоен финансов ресурс в размер съответно на 1 218 692,38 лв. и 105 786,00 лв. В Министерството на земеделието са постъпили писма с вх. № 0408-5/07.04.2022 г. от ръководителя на УО на ОПРЧР и с вх. № 12-2850/19.05.2022 г. от ръководителя на УО на ОПНОИР, с които се заявява необходимост от извършване на промени във финансовия план на стратегията за ВОМР по мерки, финансирани от оперативните програми, изразяващи се в отнемане на неусвоен финансов ресурс в размер съответно на 1 218 692,38 лв. и 105 786,00 лв.

Във връзка с отнемането на финансов ресурс от страна на УО на ОПНОИР и УО на ОПРЧР, от страна на УО на ПРСР 2014-2020 са изготвени анекс № РД 50-36/17.11.2022 г. за промяна на споразумението за изпълнение на СВОМР, както и Заповед № РД 09- 1323/05.12.2022 г.

С писмо от Министерството на земеделието  с изх. № 0408-5/24.06.2022 г. МИГ Хисаря е информирана за необходимостта от преценка за промяна на индикаторите за резултат по мерките, от които се отнема финансов ресурс и в общите индикатори по стратегията, където е необходимо в тази връзка, както и да предприемете съответните действия за промяна на стратегията за ВОМР.

Промяната на индикаторите за резултат по мерките от ОПРЧР и предприемане на действия за промяна на Стратегията за СВОМР на МИГ Хисаря, се изразява в следното:

ОТ:

 

Индикатори за резултат по Мярка 10

 

 

 

 

 

вид

Мерна единица

Вид

Източник на информация

Участници на възраст от 30 до 54 г. вкл., придобили квалификация при напускане на операцията

брой

40

База данни и отчети МИГ

Безработни участници на възраст до 29 г. вкл., с основна или пониска образователна степен, които при напускане на операцията получават квалификация

брой

40

База данни и отчети МИГ

Участници над 54 г., придобили квалификация при напускане на операцията

брой

40

База данни и отчети МИГ

Брой проекти, финансирани по мярката

брой

7

База данни и отчети МИГ

Размер на публичната помощ по мярката

лв.

664 972

База данни и отчети МИГ

 

 

 

 

Индикатори за резултат по Мярка 11

вид

Мерна единица

Вид

Източник на информация

Роми, които при напускане на операцията са започнали да търсят работа, или имат работа, или са ангажирани с образование/обучение или са получили квалификация или са включени в социални и здравни услуги

брой

40

База данни и отчети МИГ

Брой проекти, финансирани по мярката

брой

7

База данни и отчети МИГ

Размер на публичната помощ от ОПРЧР

лв.

664 972

База данни и отчети МИГ

 

 

 

 

 

Индикатори за резултат по Мярка 12

вид

Мерна единица

Вид

Източник на информация

Неактивни и безработни участници, които са започнали да търсят работа или имат работа, включително като самостоятелно заети лица, след осигурена грижа за дете

брой

10

База данни и отчети МИГ

Деца, вкл. с увреждания, получаващи социални и здравни услуги

брой

10

База данни и отчети МИГ

Участници с увреждания над 18г., които са започнали да търсят работа или имат работа, включително като самостоятелно заети лица

брой

10

База данни и отчети МИГ

Участници с увреждания над 18 г., получаващи услуги

брой

10

База данни и отчети МИГ

Брой проекти, финансирани по мярката

брой

2

База данни и отчети МИГ

Размер на публичната помощ от ОПРЧР

лв.

78 232

База данни и отчети МИГ

 

 

НА:

Индикатори за резултат по Мярка 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вид

Мерна единица

Вид

Източник на информация

Участници на възраст от 30 до 54 г. вкл., придобили квалификация при напускане на операцията

брой

0

База данни и отчети МИГ

Безработни участници на възраст до 29 г. вкл., с основна или пониска образователна степен, които при напускане на операцията получават квалификация

брой

0

База данни и отчети МИГ

Участници над 54 г., придобили квалификация при напускане на операцията

брой

0

База данни и отчети МИГ

Брой проекти, финансирани по мярката

брой

0

База данни и отчети МИГ

Размер на публичната помощ по мярката

лв.

0,00

База данни и отчети МИГ

 

 

Индикатори за резултат по Мярка 11

вид

Мерна единица

Вид

Източник на информация

Роми, които при напускане на операцията са започнали да търсят работа, или имат работа, или са ангажирани с образование/обучение или са получили квалификация или са включени в социални и здравни услуги

брой

12

База данни и отчети МИГ

Брой проекти, финансирани по мярката

брой

2

База данни и отчети МИГ

Размер на публичната помощ от ОПРЧР

лв.

182 052,22

 

База данни и отчети МИГ

 

 

 

 

 

Индикатори за резултат по Мярка 12

вид

Мерна единица

Вид

Източник на информация

Неактивни и безработни участници, които са започнали да търсят работа или имат работа, включително като самостоятелно заети лица, след осигурена грижа за дете

брой

0

База данни и отчети МИГ

Деца, вкл. с увреждания, получаващи социални и здравни услуги

брой

0

База данни и отчети МИГ

Участници с увреждания над 18г., които са започнали да търсят работа или имат работа, включително като самостоятелно заети лица

брой

0

База данни и отчети МИГ

Участници с увреждания над 18 г., получаващи услуги

брой

0

База данни и отчети МИГ

Брой проекти, финансирани по мярката

брой

0

База данни и отчети МИГ

Размер на публичната помощ от ОПРЧР

лв.

0,00

База данни и отчети МИГ

 

 

 

 

 

3.1. С така направените промени в индикаторите за резултат, финансовият ресурс по ОП РЧР се променя, както следва:

от

1 408 176300лв.

на

189 483,62 лв.

3.2. С така направените промени, се налагат промени в индикаторите за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР/раздел 9 Индикатори за мониторинг и оценка/, както следва:

от

Индикатори по Мярка 10

Вид

Индикатор

Мерна единица

Цел до 2023

Източник на

информац ия

За

изпълнениие

Безработни участници на възраст от 30 до 54 г. вкл.

брой

50

База данни и отчети МИГ

Безработни участници на възраст до 29г. вкл., с основна или по- ниска образователна степен

брой

50

База данни и отчети МИГ

Заети участници, вкл. самостоятелно заети, над 54 г.

брой

50

База данни и отчети МИГ

За

резултат

Участници на възраст от 30 до 54 г. вкл., придобили квалификация при напускане на операцията

брой

40

База данни и отчети МИГ

Безработни участници на възраст до 29 г. вкл., с основна или по- ниска образователна степен, които при напускане на операцията получават квалификация

брой

40

База данни и отчети МИГ

Участници над 54 г., придобили квалификация при напускане на операцията

брой

40

База данни и отчети МИГ

 

 

Брой проекти, финансирани по мярката

брой

7

База данни и отчети МИГ

 

Размер на публичната помощ по мярката

лв.

664 972

База данни и отчети МИГ

 

 

Индикатори по Мярка 11

 

Вид

Индикатор

Мерна единица

Цел до 2023

Източник на

информац ия

За

изпълнение

Роми

брой

100

База данни и отчети МИГ

За резултат

Роми, които при напускане на операцията са започнали да търсят работа, или имат работа, или са ангажирани с образование/обучение или са получили квалификация или са включени в социални и здравни услуги

брой

40

База данни и отчети МИГ

Брой проекти, финансирани по мярката

брой

7

База данни и отчети МИГ

Размер на публичната помощ от ОПРЧР

лв.

664 972

База данни и отчети МИГ

 

 

Индикатори по Мярка 12

 

Вид

Индикатор

Мерна единица

Цел до 2023

Източник на

информация

 

За

изпълнение

Неактивни или безработни участници

брой

20

База данни на МИГ

 

Деца, вкл. с увреждания

брой

20

База данни на МИГ

 

Хора с увреждания над 18 г.

брой

20

База данни на МИГ

 

За резултат

Неактивни и безработни участници, които са започнали да търсят работа или имат работа, включително като самостоятелно заети лица, след осигурена грижа за дете

брой

10

База данни на МИГ

 

               

 

 

Деца, вкл. с увреждания, получаващи социални и здравни услуги

брой

10

База данни на МИГ

 

Участници с увреждания над 18г., които са започнали да търсят работа или имат работа, включително като самостоятелно заети лица

брой

10

База данни на МИГ

 

Участници с увреждания над 18 г., получаващи услуги

брой

10

База данни на МИГ

 

Брой проекти, финансирани по мярката

брой

2

База данни на МИГ

 

Размер на публичната помощ от ОПРЧР

лв.

78 232

База данни и отчети МИГ

 

на

Индикатори по Мярка 10

Вид

Индикатор

Мерна единица

Цел до 2023

Източник на

информац ия

За

изпълнениие

Безработни участници на възраст от 30 до 54 г. вкл.

брой

0

База данни и отчети МИГ

Безработни участници на възраст до 29г. вкл., с основна или по- ниска образователна степен

брой

0

База данни и отчети МИГ

Заети участници, вкл. самостоятелно заети, над 54 г.

брой

0

База данни и отчети МИГ

За

резултат

Участници на възраст от 30 до 54 г. вкл., придобили квалификация при напускане на операцията

брой

0

База данни и отчети МИГ

Безработни участници на възраст до 29 г. вкл., с основна или по- ниска образователна степен, които при напускане на операцията получават квалификация

брой

0

База данни и отчети МИГ

Участници над 54 г., придобили квалификация при напускане на операцията

брой

0

База данни и отчети МИГ

 

 

Брой проекти, финансирани по мярката

брой

0

База данни и отчети МИГ

 

Размер на публичната помощ по мярката

лв.

0,00

База данни и отчети МИГ

 

 

Индикатори по Мярка 11

 

Вид

Индикатор

Мерна единица

Цел до 2023

Източник на

информац ия

За

изпълнение

Роми

брой

12

База данни и отчети МИГ

За резултат

Роми, които при напускане на операцията са започнали да търсят работа, или имат работа, или са ангажирани с образование/обучение или са получили квалификация или са включени в социални и здравни услуги

брой

12

База данни и отчети МИГ

Брой проекти, финансирани по мярката

брой

2

База данни и отчети МИГ

Размер на публичната помощ от ОПРЧР

лв.

182 052,22

 

База данни и отчети МИГ

 

 

Индикатори по Мярка 12

 

Вид

Индикатор

Мерна единица

Цел до 2023

Източник на

информация

 

За

изпълнение

Неактивни или безработни участници

брой

0

База данни на МИГ

 

Деца, вкл. с увреждания

брой

0

База данни на МИГ

 

Хора с увреждания над 18 г.

брой

0

База данни на МИГ

 

За резултат

Неактивни и безработни участници, които са започнали да търсят работа или имат работа, включително като самостоятелно заети лица, след осигурена грижа за дете

брой

10

База данни на МИГ

 

               

 

 

Деца, вкл. с увреждания, получаващи социални и здравни услуги

брой

0

База данни на МИГ

 

Участници с увреждания над 18г., които са започнали да търсят работа или имат работа, включително като самостоятелно заети лица

брой

0

База данни на МИГ

 

Участници с увреждания над 18 г., получаващи услуги

брой

0

База данни на МИГ

 

Брой проекти, финансирани по мярката

брой

0

База данни на МИГ

 

Размер на публичната помощ от ОПРЧР

лв.

0,00

База данни и отчети МИГ

 

4.      Промяна на Стратегията за ВОМР на МИГ Хисаря в частта „Бюджет“ чрез прехвърляне на средства между мерки, финансирани от ЕЗФРСР от СВОМР на МИГ „Хисаря“

Правното основание за исканата промяна е на основание чл.13, раздел VI. “Промяна на споразумението“ от Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие №РД50-36/20.04.2018г. Основният мотив на искането за прехвърляне на  средствата е слабият интерес от страна на местната общност към следните мерки, по които има ресурс:

Ø  Мярка 1 „ Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства"

Ø  Мярка 2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти"

Ø  Мярка 8 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата"

Причините за слабият интерес са разностранни. Екипът на МИГ проведе множество разговори с представители на местната общност от територията на МИГ за активизиране на потенциални кандидати, но на този етап такива не бяха идентифицирани. През последните седмици се проведоха редица срещи с местната общност, като участниците попълваха Анкетни карти, където лицата имаха възможност да отразят в коя област са техните интереси, какви са очакванията им във връзка с евентуално кандидатстване и др.подобни.

В допълнение от стартиране изпълнението на Стратегията резултатите по цитираните мерки са следните:

Ø  Мярка 1 „ Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства" – има сключени 9 договора, като 4 договора са прекратени

Ø  Мярка 2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти" – има сключени 2 договора, които са успешно изпълнени.

Ø  Мярка 8 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата" – има сключен 1 договор, който е успешно изпълнен.

Причина за слабия интерес вероятно е пандемията от COVID-19, която се отрази негативно на бизнеса и общността, наблюдава се застой и колебливост в инициативността на кандидат-бенефициентите. От друга страна с приближаване края на програмния период е необходимо да се мобилизират ресурсите на местната общност, за да се изпълнят целите, заложени в Стратегията, да се достигнат резултатите и предвидените индикатори.  От анализа на попълнените 26 Анкетни карти, резултатите сочат, че  има значителен интерес към определени мерки, че има нужда да се реализират редица проектни идеи, които да допринесат за решение на основните идентифицирани проблеми на общността, за насърчаване на ресурсната ефективност, за подобряване на инфраструктурата и услугите и т.н.  Оказа се, че интереса към дейности извън земеделието и преработката на земеделски продукти за територията на МИГ е голям.

Именно затова трябва да бъдат предприети мерки за преразпределяне на финансовия ресурс между мерките в Стратегията, както следва:

Ø  Сумата от 168 387,38 лв. от Мярка 1 „ Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства" да се прехвърлят в Мярка 3 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности"

Ø  Сумата от 374 561,75 лв. от Мярка 2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти" да се прехвърлят в Мярка 6 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура"

Ø  Сумата от 27 005,50 от Мярка 8 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата" да се прехвърлят в Мярка 6 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура".

За целта е необходимо да бъде направена промяна на Споразумението и на Стратегията, след провеждане на обществено обсъждане и Решение на Общото събрание на МИГ.

Във връзка с това, Управителният съвет на МИГ решение по Протокол от 04.06.2024 г. обявява за обществено обсъждане предложението за промяна в Споразумението и Стратегията за ВОМР на СНЦ МИГ „Хисаря“ и одобрение на исканата промяна от местната общност.

Промяната е допустима на основание чл.13, раздел VI. “Промяна на споразумението“ от Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие №РД50-36/20.04.2018г.

                    С оглед на гореизложеното, очакваме Вашите мнения, предложения, коментари в  свободен текст - в срок до 26.06.2024 г. на електронна поща: mig.hisarya@abv.bg, по пощата или в офиса на сдружението на адрес: гр. Хисаря, 4180, ул. „Ген. Гурко” № 23.

Последни новини

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Контакти

„Местна инициативна група Хисаря”

гр. Хисаря, ул. "Ген. Гурко" №23

ПК: 4180

Телефони:

 

Председател на УС  -  0878905071

 

Изпълнителен директор - 0888667909

 

 

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Община Хисаря

Град Хисаря - вълшебен град с вълшебни извори…

Общината е разположена в северозападната част на Област Пловдив. С площта си от 549,55 km2 заема 3-то място сред 18-те общините на областта.

 

Виж повече...

Местна иницитивна група Хисаря MIG Hisaria