СДРУЖЕНИЕ  „МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА ГРУПА  ХИСАРЯ”

С 

МИГ Хисаря, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.058 МИГ Хисаря - Мярка 12  "Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост ”

 

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, Инвестиционен приоритет 2 „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост” от ОП РЧР 2014 – 2020 г.

Основна цел на процедурата е в синхрон с основните стратегически документи на България и с Инвестиционен приоритет 2 (ПО 2) на ОПРЧР 2014-2020 г., целящи създаването на условия за пълноценна интеграция на хората с увреждания, активното им приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности, активното участие и по-добрата пригодност за заетост.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд чрез приноса на ОП РЧР за Водено от общностите местно развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ Хисаря.

Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:

1.     Предоставяне на услуги за семейства с деца (включително деца с увреждания), услуги по превенция (семейно консултиране, превенция на изоставянето и други) и на подкрепящи услуги, в т.ч. интегрирани междусекторни услуги в общността или в семейна среда.

2.    Подобряване достъпа до заетост на хората с увреждания и други уязвими групи, чрез интегрирани комплексни мерки и предоставяне на подкрепящи услуги, вкл. в общността.

3.       Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето, в т.ч. чрез целеви действия, насочени към уязвими групи.

4.      Местни социални дейности за социално включване,  включително развитие и предоставяне на мобилни социални услуги, в това число осигуряване на мобилна работа и др.

Индикативният бюджет по настоящата процедура е в размер на 78 232 лева.

Краен срок за кандидатстване: 24.04.2020 г., 17:00 ч.

 

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg и www.mig-hisaria.com.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg, където е налично ръководство за работа със системата.

 

Обява;

 

Условия за кандидатстване;

 

Документи за информация;

 

Документи за попълване;

 

Документи към договор.

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Контакти

„Местна инициативна група Хисаря”

гр. Хисаря, ул. "Ген. Гурко" №23

ПК: 4180

Телефони:

 

Председател на УС  -  0878905071

 

Изпълнителен директор - 0888667909

 

 

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Община Хисаря

Град Хисаря - вълшебен град с вълшебни извори…

Общината е разположена в северозападната част на Област Пловдив. С площта си от 549,55 km2 заема 3-то място сред 18-те общините на областта.

 

Виж повече...

Местна иницитивна група Хисаря MIG Hisaria