ОБЯВА

за прием на проектни предложения към

Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията

на Сдружение „Местна инициативна група Хисаря“

 

1.     Наименование на мярката от стратегията за ВОМР:

               ·       Мярка 3 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

             2.     Допустими кандидати:

                ·       Земеделски стопани (Стопанството на кандидати, земеделски стопани, трябва да има стандартен производствен обем над 2 000 евро);

·       Микро предприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията;

·       Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

 

3.     Допустими дейности:

 

·       Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);

·       Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение №1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);

·       Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.).;

·       Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

 

4.     Допустими разходи:

 

1.     Изграждане, придобиване или подобрения на недвижимо имущество;

2.     Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите;

3.     Общи разходи, свързани с разходите за точка „1“ и „2“, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост;

За разработване на бизнес план, включващ предпроектни изследвания и маркетингови стратегии или попълване на анализ-разходи-ползи (финансов анализ), извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта и не следва да надхвърлят 5 на сто от стойността на допустимите разходи.

Разходите по т.3 не могат да надхвърлят 12 % от сумата на разходите по т.1, 2 и 4.

4.     Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

Не са допустими за подпомагане текущи разходи.

Разходите са допустими само ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане, с изключение на общите разходи.

Допустими са авансови плащания в размер до 50% от одобрената финансова помощ.

 

5.     Период за прием и място за подаване на проектни предложения:

 

Начало: 29.11.2018 г.            Краен срок: 28.12.2018 г. 17.00 часа

 

Втори прием: Начало: 01.03.2019 г.   Краен срок: 31.03.2019 г.  17.00 часа

 

Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

 

 

6.     Бюджет на втори прием: 290 472,71 лв.

 

 

7.     Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:

 

·       Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 14 668,50 лева;

·       Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 73 342,50 лева;

·       Минимален размер на общите допустими разходи за един проект – 19 558 лева.

·       Максимален размер на общите допустими разходи за един проект – 97 790 лева.

 

Финансовата помощ не може да надвишава 75 % от общите допустими разходи и при спазване на условията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013г., относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта „de minimis”.

 

 

 

8.     Критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест:

 

 

Критерии

 

Точки

1.Проекти оползотворяващи местните ресурси и продукти

10

2.Проекти за производствени дейности

10

3.Проекти в сферата на туризма и предлага комплексна услуга и/или алтернативни форми на туризъм /еко, спа, селски, културен и др./

10

4.Проекти на кандидати до 40г. и/или жени

5

5.Проектът предвижда инвестиции за развитие производството на крайни продукти, които ще се реализират с цел промотиране на територията на МИГ и  насърчават  териториалната идентичност: (акумулативно)

- Проектът включва производство на местни  продукти (нехранителни) от територията на МИГ  - 5 т.

- Дейностите по проекта имат ефект в повече от 1 населено място - 10т.

15

6.Проектът създава нови работни места с постоянна заетост

- минимум 2 нови работни  места – 5 т.

- минимум 2 нови работни места вкл. за представители на местните уязвими групи - 10 т.

10

7. Иновативност - въвеждане на нови за територията практика и/или услуга и/или продукт в предприятието.

10

8.Проектът включва дейности с позитивен принос към околната среда

- над 30 % - от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда - 3 т.

- над 50 % от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда - 5 т.

5

9.Проектът предлага уникални производства или услуги, които са знакови и специфични за идентичността на територията

10

10.Кандидатът е осъществявал дейност най-малко 3 години преди датата на кандидатстване

5

11. Оценка на Бизнес план /реалистичност, качество и съвместимост с целите и приоритетите на Стратегията на МИГ/ (акумулативно)

-   Бизнес планът е реалистичен, добре обоснован и изпълним - 5 т.

- Проектът на бенефициента допринася за постигане целите и приоритетите на Стратегията на МИГ – 5 т.

10

Максимален брой точки

100

Минимален брой точки

40

 

      9.     Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:

 

Лице за контакт: Лазар Лазаров – изпълнителен директор

офис: СНЦ “МИГ Хисаря″

ул. „Ген. Гурко” № 23

Област Пловдив, Община Хисаря

4180 гр. Хисаря

телефон (офис): +395884 048 235

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

    Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:

 

·       на електронната страница на МИГ Хисаря: www.mig-hisaria.com;

·       в офиса на МИГ-а в гр. Хисаря, ул. „Ген. Гурко” № 23;

·       в ИСУН на адрес: https://eumis2020.government.bg;

·       на интернет страниците на ПРСР 2014 - 2020 г. ( http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/PRSR/VOMR.aspx );

·       на сайта на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България - (https://www.eufunds.bg/programen-period-2014-2020/vodeno-ot-obshtnostite-mestno-razvitie-vomr)

 

10.  Начин за подаване на проектни предложения:

 

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020).

Покана за прием на проекти по мярка 3 от СВОМР

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Контакти

„Местна инициативна група Хисаря”

гр. Хисаря, ул. "Ген. Гурко" №23

ПК: 4180

Телефони:

 

Председател на УС  -  0878905071

 

Изпълнителен директор - 0888667909

 

 

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Община Хисаря

Град Хисаря - вълшебен град с вълшебни извори…

Общината е разположена в северозападната част на Област Пловдив. С площта си от 549,55 km2 заема 3-то място сред 18-те общините на областта.

 

Виж повече...

Местна иницитивна група Хисаря MIG Hisaria