ОБЯВА

за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно  развитие за територията на МИГ Хисаря

 

1.    Наименование на мярката от стратегията за ВОМР:

 ·      Мярка 1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”

 2.    Допустими кандидати:

 ·      Земеделски стопани

·      Признати групи производители и признати организации на производители на земеделски продукти или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 "Учредяване на групи и организации на производители" от ПРСР 2014 - 2020 г.

3.    Допустими дейности:

·      Внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи; или

·      Насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти; или

·      Опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци; или

·      Повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства; и/или

·      Подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство; или

·      Подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти; или

·      Осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти.

 4.    Допустими разходи:

 1. Строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство, включително такава, използвана за опазване компонентите на околната среда;

2. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително за опазване компонентите на околната среда, получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими за земеделските дейности на стопанството и подобряване на енергийната ефективност, съхранение и подготовка за продажба на земеделска продукция;

3. Създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед, други бързорастящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на биоенергия;

4. Разходи за достигане съответствие с нововъведените стандарти на ЕС, включително чрез финансов лизинг;

5. Закупуване на: съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответно оборудване, необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки, включително чрез финансов лизинг;

6. Разходи за достигане на съответствие със съществуващи стандарти на ЕС - за млади земеделски стопани, получаващи финансова помощ по под-мярка 6 на ПРСР;

7. Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за земеделските производствени дейности и/или за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения;

8. Закупуване на сгради, помещения и друга недвижима собственост, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за земеделските производствени дейности на територията на селски район;

9. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани земеделски транспортни средства, като например: камиони, цистерни за събиране на мляко, хладилни превозни средства за транспортиране на продукция, превозни средства за транспортиране на живи животни и птици;

10. Разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти, свързани с въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация;

11. Закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;

12. За ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;

13. Разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение.

За разработване на бизнес план, включващ предпроектни изследвания и маркетингови стратегии или попълване на анализ-разходи-ползи (финансов анализ), извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта и не следва да надхвърлят 5 на сто от стойността на допустимите разходи.

 5.    Период за прием и място за подаване на проектни предложения:

 Начало: 15.03.2019 год.  Краен срок: 15.04.2019 год.  17.00 часа

 При наличие на остатъчен финансов ресурс по мярката се предвижда втори прием с начало 11.07.2019 г. и краен срок 12.08.2019 г., 17.00 ч.

 Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

 6.    Бюджет на приема:

 469 392 лева

 7.    Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:

 Максимален размер на общите допустими разходи за един проект:

   58 674 лева (30 000 евро) – за кандидати с размер на стопанството от 2 000 до 7 999 евро стандартен производствен обем;

   97 790 лева (50 000 евро) – за кандидати с размер на стопанството над  8 000 евро стандартен производствен обем.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект при 50%:

   29 337 лева (15 000 евро) – за кандидати с размер на стопанството от 2 000 до 7 999 евро стандартен производствен обем;

   48 895 лева (25 000 евро) – за кандидати с размер на стопанството над  8 000 евро стандартен производствен обем.

 Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект при 60%:

   35 204.4 лева (18 000 евро) – за кандидати с размер на стопанството от 2 000 до 7 999 евро стандартен производствен обем;

   58 674 лева (30 000 евро) – за кандидати с размер на стопанството над  8 000 евро стандартен производствен обем.

 Финансовата помощ е в размер 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. Финансовата помощ се увеличава с 10 на сто за:

1. проекти, представени от млади земеделски стопани;

2. интегрирани проекти, включително и такива, свързани със сливания на организации на производителите;

3. проекти за колективни инвестиции, представени от юридически лица, включващи от 6 до 10 земеделски стопани

4. за инвестиции, изцяло свързани с изпълнявани от кандидата ангажименти по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 г. или сходни ангажименти по мярка 214 „Агроекологични плащания“, направление „Биологично земеделие“ от ПРСР 2007 – 2013 г. и за кандидати, които са заявили подпомагане по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 г. към датата на кандидатстване и към момента на подаване на заявка за плащане са одобрени и изпълняват ангажимент по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

5. за проекти за колективни инвестиции, представени от юридически лица, включващи над 10 земеделски стопани и/или групи/организации на производители.

Максимално комбинирано подпомагане – 60 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

 8.    Критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест:

     

Критерий

Точки

1

Кандидатът е млад фермер, който е физическо лице или едноличен търговец на възраст от 18 навършени до 40 ненавършени години, към датата на кандидатстване

20

2

Дейностите по проекта са в областта на производството на плодове и/или зеленчукопроизводството и/или трайните насаждения и/или животновъдството

- над 50 % от инвестициите са в посочените сектори - 5 т.

- над 75 % - от инвестициите са в посочените сектори - 10 т.

10

3

Предвиждат се дейности за опазване и възстановяване на почвеното плодородие

- до 50% - 5 т.

- над 50% - 10 т.

10

4

Проектът създава нови работни места с постоянна заетост

 - за 1 ново работно място – 3 т.

- повече от 1 ново работно място – 5 т.

- работно място за минимум 2-ма представители на уязвимите групи - 10т.

10

5

Иновативност - въвеждане на нови за територията практика, и/или услуга и/или продукт в предприятието - над 30 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с иновации в стопанството

10

6

Минимум 10 % от допустимите инвестиционни разходи са за подобряване на енергийната ефективност на предприятието

10

7

Кандидатът не е получавал подкрепа от европейската общност за подобна инвестиция

10

8

Проектът включва дейности с позитивен принос към околната среда

- над 30 % - от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда - 3 т.

- над 50 % от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда - 5 т.

5

9

Проектът предвижда използването на местни доставчици на стоки и/или услуги

5

10

Оценка на Бизнес план /реалистичност, качество и съвместимост с целите и приоритетите на Стратегията на МИГ/:

-Бизнес планът е реалистичен, добре обоснован и изпълним

-Проектът на бенефициента допринася за постигане целите и приоритетите на Стратегията на МИГ

При изпълнение на едно от двете условия – 5 т.

При изпълнение на двете условия – 10 т.

10

 

Максимален брой точки

100

 

Минимален брой точки

40

 

 

9.    Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:

 Лице за контакт: Лазар Лазаров – изпълнителен директор

офис: СНЦ “МИГ Хисаря″

ул. „Ген. Гурко” № 23

Област Пловдив, Община Хисаря

4180 гр. Хисаря

телефон (офис): +359884167592

 e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

    Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:

 ·      на електронната страница на МИГ Хисаря: www.mig-hisaria.com;

·      в офиса на МИГ-а в гр. Хисаря, ул. „Ген. Гурко” № 23;

·      в ИСУН на адрес: https://eumis2020.government.bg;

·      на интернет страниците на ПРСР 2014 - 2020 г. ( http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/PRSR/VOMR.aspx );

 10.               Начин за подаване на проектни предложения:

 Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020).

 

Покана за прием на проекти по мярка 1 от СВОМР

 

Документи по мярка 1 от СВОМР

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Контакти

„Местна инициативна група Хисаря”

гр. Хисаря, ул. "Ген. Гурко" №23

ПК: 4180

Телефони:

 

Председател на УС  -  0878905071

 

Изпълнителен директор - 0888667909

 

 

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Община Хисаря

Град Хисаря - вълшебен град с вълшебни извори…

Общината е разположена в северозападната част на Област Пловдив. С площта си от 549,55 km2 заема 3-то място сред 18-те общините на областта.

 

Виж повече...

Местна иницитивна група Хисаря MIG Hisaria