О Б Я В А

 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА

ХИСАРЯ

Открива процедура за подбор на проектни предложения

за предОставяне на безвъзмездна финансова помощ

 

BG05M2OP001-3.015 „МИГ ХИСАРЯ Образователна интеграция на децата  и учениците от етническите малцинства в община Хисаря”

 

Сдружение „Местна инициативна група Хисаря” обявява процедура за подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.015 „МИГ ХИСАРЯ ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА  И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА В ОБЩИНА ХИСАРЯ ” с финансиране от ОПНОИР 2014-2020.

Основна цел на процедурата: подкрепа за социално включване на деца и ученици от маргинализираните групи чрез подобряване на достъпа им до качествено образование.

Специфични цели са:

а) повишаване на качеството на предучилищното и училищното образование, вкл. професионалното образование, в малките населени места;

б) подобряване на достъпа до предучилищното и училищното образование, вкл. професионалното образование, в малките населени места;

в) намаляване броя на необхванатите от образователната система, на отпадащите от училище и на преждевременно напусналите училище.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд чрез подхода Водено от общностите местно развитие.

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 3 ,„Образователна среда за активно социално включване“,  Инвестиционен приоритет 9.ii „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите” на ОПНОИР.

Обхвата на процедурата е територията на МИГХисаря.

 

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ по процедурата са:

Ø  Община Хисаря;

Ø  Детски градини;

Ø  Училища.

Партньорството е задължително условие за допустимост на проекта! Кандидатът трябва да има най-малко един партньор.

Допустими партньори настоящата процедура са:

Ø  Общините Хисаря;

Ø  Детски градини;

Ø  Училища;

Ø  Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) регистрирани в обществена полза, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Партньорството е задължително условие за допустимост на проекта! Кандидатът трябва да има най-малко един партньор.

 

Целеви групи по процедурата са:

• Деца и ученици от маргинализирани групи, включително роми;

• Родители/настойници от маргинализираните групи, включително роми.

С цел постигане на интеграционен ефект от проектните дейности, са допустими разходи за деца и техните родители/настойници, които не са представители на маргинализираните групи.

 

Допустими за финансиране по настоящата процедура са следните видове дейности:

1. Дейности за подобряване на достъпа и повишаване на обхвата на децата от маргинализирани групи в системата на предучилищното образование (детски градини и училища, в които има подготвителни групи.)

 

2. Дейности за подобряване на достъпа и повишаване на мотивацията на ученици от маргинализирани групи за включване в системата на професионалното образование.

- провеждане на информационни кампании за включване в системата на професионалното образование сред родителите и децата от маргинализираните групи.

 

3. Дейности за подобряване на достъпа до училищно образование и намаляване на процента на учениците от маргинализирани групи, преждевременно напуснали системата:

4. Насърчаване общуването и съвместните изяви между деца/ученици от маргинализирани и не маргинализирани групи, обучаващи се в различни образователни институции на територията на населеното място чрез допълнителни образователни услуги (вкл. през летните месеци).

 

4. ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ И НАЧИН НА  ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1-ви период на прием на проектни предложения:

Краен срок за подаване на проектни предложения: до 17,30 часа на 19.11.2019г., включително;

2-ри период на прием на проектни предложения:

Краен срок за подаване на проектни предложения: до 17,30 часа на 04.03.2020г., в случай че са налични остатъчни средства от първи прием на проектни предложения.

 

Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се осъществява изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

 

БЮДЖЕТ НА ПР0ЦЕДУРАТА

 

Бюджет на процедурата за 1-ви краен срок на кандидатстване е: 919 226,00 лева.

Бюджет на процедурата за 2-ри краен срок на кандидатстване е: остатъчни средства след приключването на първия прием.

 

МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ,

 

Минимален размер на безвъзмездната фианснова помощ за един проект е 50 000 лева.

Максимален размер на безвъзмездната фианснова помощ за един проект е 391 166 лева.

 

Интензитет на финансовата помощ по настоящата процедура е 100 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

 

МЯСТО ЗА ДОСТЪП ДО ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ

 

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:

https://eumis2020.government.bg , на сайта на МИГ Хисаря: www.mig-hisaria.com

и на сайта на ОПНОИР - http://.opnoir.bg.

 

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg, където е налично ръководство за работа със системата.

 

След обявяване на процедура за подбор МИГ Хисаря осигурява предоставяне на разяснения по документите. Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Разясненията се дават по отношение на условията за кандидатстване, не съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всички кандидати. Разясненията се съобщават в срок до две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

 

Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща като се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти на следния електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

 

Отговорите на въпросите на кандидатите се публикуват на интернет страницата на МИГ Хисаря и в ИСУН 2020 в 10-дневен срок от получаването им, но не по-късно от две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. Няма да бъдат предоставяни отговори на въпроси, зададени по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.“

 

Обява;

 

Условия за кандидатстване;

 

Приложения за информация;

 

Приложения за попълване;

 

Условия за изпълнение.

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Контакти

„Местна инициативна група Хисаря”

гр. Хисаря, ул. "Ген. Гурко" №23

ПК: 4180

Телефони:

 

Председател на УС  -  0878905071

 

Изпълнителен директор - 0888667909

 

 

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Община Хисаря

Град Хисаря - вълшебен град с вълшебни извори…

Общината е разположена в северозападната част на Област Пловдив. С площта си от 549,55 km2 заема 3-то място сред 18-те общините на областта.

 

Виж повече...

Местна иницитивна група Хисаря MIG Hisaria