СПИСЪК

на предложените за отхвърляне проектни предложения по процедура

BG05M9OP001-1.103-S1, Процедура: МИГ Хисаря - Мярка 10 "Достъп до заетост на 

икономически неактивни и безработни лица и инвестиции в повишаване квалификацията на

заетите лица на територията на МИГ Хисаря"

 

Рег.№ на

проектното предложение

Име на

кандидата

Причини за отхвърляне

BG05M9OP001- 1.103-0002

Община Хисаря

В проектното предложение е посочена целева група безработни/ неактивни над 54-годишна възраст, която не е допустима по процедура BG05M9OP001-1.103-S1 "Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица и инвестиции в повишаване квалификацията на заетите лица на територията на МИГ Хисаря" и не кореспондира със заложения в проекта индикатор.

Съгласно т. 15 от Условията за кандидатстване допустими целеви групи по процедурата са:

• Икономически неактивни лица, извън образование и

обучение, в т.ч. обезкуражени лица – от 30 до 54 години включително;

• Търсещи работа безработни лица и групи в неравностойно

положение на пазара на труда - от 30 до 54 години включително;

• Търсещи работа безработни младежи от 15 до 29 г.,

включително с основна или по-ниска образователна степен;

• Заети лица, в т.ч. наети и самостоятелно заети лица, на възраст над 54 г.

Съгласно условията за кандидатстване, в случай че описаната целева група не е допустима по конкретната процедура, проектното предложение се отхвърля тъй като  не отговаря  на изискванията за административно съответствие и

допустимост

BG05M9OP001- 1.103-0001

НЮ СОФТ АЙДИАС ООД

При направената техническа и финансова оценка проектното предложение е получило 38,5 точки.

Съгласно т.19. Ред за оценяване на проектните предложения от Условията за кандидатстване по процедурата, за да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение:

- общата крайна оценка на етап техническа и финансова

оценка трябва да е равна или по-голяма от 50 т.

BG05M9OP001- 1.103-0003

БУЛ ПРЕС ПАРТНЪРС ЕООД

При направената техническа и финансова оценка проектното предложение е получило 30 точки.

Съгласно т.19. Ред за оценяване на проектните предложения от Условията за кандидатстване по процедурата, за да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение:

- общата крайна оценка на етап техническа и финансова

оценка трябва да е равна или по-голяма от 50 т.

BG05M9OP001- 1.103-0004

НЮ АЙДИАС ПРОПЪРТИ ООД

При направената техническа и финансова оценка проектното предложение е получило 36,5 точки.

Съгласно т.19. Ред за оценяване на проектните предложения от Условията за кандидатстване по процедурата, за да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение:

- общата крайна оценка на етап техническа и финансова

оценка трябва да е равна или по-голяма от 50 т.


  

СПИСЪК на предложените за отхвърляне проектни предложения

 

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Контакти

„Местна инициативна група Хисаря”

гр. Хисаря, ул. "Ген. Гурко" №23

ПК: 4180

Телефони:

 

Председател на УС  -  0878905071

 

Изпълнителен директор - 0888667909

 

 

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Община Хисаря

Град Хисаря - вълшебен град с вълшебни извори…

Общината е разположена в северозападната част на Област Пловдив. С площта си от 549,55 km2 заема 3-то място сред 18-те общините на областта.

 

Виж повече...

Местна иницитивна група Хисаря MIG Hisaria