Мерки от СВОМР на МИГ Хисаря

 

Мярка 1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”

 

Мярка 2 „Подкрепа за инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

 

Мярка 3 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”

 

Мярка 4 „Подкрепа за разработване и внедряване на иновации в МСП“

 

Мярка 5 „Технологично обновление и внедряване на стандарти в МСП“

 

Мярка 6 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”

 

Мярка 7 „Развитие на туристическия потенциал на територията на МИГ „Хисаря”

 

Мярка 8 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата”

 

Мярка 9 „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР”

 

Мярка 10 „Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица и инвестиции в повишаване квалификацията на заетите лица на територията на МИГ „Хисаря“

 

Мярка 11 „Интеграция на маргинализираните общности“

 

Мярка 12 „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“

 

Мярка 13 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в община Хисаря “ - Осигуряване на достъп до качествено образование на маргиналзирани групи от община Хисаря

 

Последни новини

ОБЯВА ОТНОСНО: Свободно работно място – Изпълнителен директор на МИГ Хисаря

03 Ноември 2020

ОБЯВА ОТНОСНО: Свободно работно място – Изпълнителен директор на МИГ Хисаря Изисквания: завършено висше образование, най-малко степен „бакалавър“; професионален стаж...

МИГ Хисаря обявява прием на проекти по процедура BG16M1OP002-3.0 11 „ Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура...

19 Октомври 2020

ОБЯВА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ ПОПРОЦЕДУРА № BG16M1OP002-3.011 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕНА ВИДОВЕ В МРЕЖАТА НАТУРА...

МИГ Хисаря обявява прием на проекти по процедура BG05M9OP001-2.106 „Интеграция на маргинализираните общности“

13 Октомври 2020

МИГ Хисаря с финансовата подкрепа на ОП РЧР обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.106 „Интеграция на маргинализираните общности“ Процедурата...

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Контакти

„Местна инициативна група Хисаря”

гр. Хисаря, ул. "Ген. Гурко" №23

ПК: 4180

Телефони:

Председател на УС  - 0884591013

Изпълнителен директор - 0884048235

Асистент  - 0884647501

Експерт по прилагане на СВОМР  - 0887072462

Офис - 0884167592

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Община Хисаря

Град Хисаря - вълшебен град с вълшебни извори…

Общината е разположена в северозападната част на Област Пловдив. С площта си от 549,55 km2 заема 3-то място сред 18-те общините на областта.

 

Виж повече...

Местна иницитивна група Хисаря MIG Hisaria